PKWiU
Szukaj:
Główna kategoria
SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA
- 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA
- 02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
SEKCJA B PRODUKTY RYBACTWA
- 05 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA
SEKCJA C PRODUKTY GÓRNICTWA
PODSEKCJA CA SUROWCE ENERGETYCZNE GÓRNICTWA
- 10 WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT);TORF
- 11 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ
- 12 RUDY URANU I TORU
PODSEKCJA CB SUROWCE GÓRNICTWA INNE NIŻ ENERGETYCZNE
- 13 RUDY METALI
- 14 SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE
SEKCJA D PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
PODSEKCJA DA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE
- 15 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE
- 16 WYROBY TYTONIOWE
PODSEKCJA DB WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) I ODZIEŻ
- 17 WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA)
- 18 ODZIEŻ; WYROBY FUTRZARSKIE
SEKCJA DC SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
- 19 SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PODSEKCJA DD DREWNO I WYROBY Z DREWNA
- 20 DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
PODSEKCJA DE MASA WŁÓKNISTA; PAPIER, TEKTURA I WYROBY Z NICH; ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
- 21 MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
- 22 DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
PODSEKCJA DF KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
- 23 KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
PODSEKCJA DG CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE
- 24 CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE
PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
- 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PODSEKCJA DI WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
- 26 WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PODSEKCJA DJ METALE I PODSTAWOWE WYROBY Z METALI
- 27 METALE
- 28 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁACZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PODSEKCJA DK MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 29 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PODSEKCJA DL URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE
- 30 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY
- 31 MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 32 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE
- 33 URZĄDZENIA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI
PODSEKCJA DM SPRZĘT TRANSPORTOWY
- 34 POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY
- 35 SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY
PODSEKCJA DN PRODUKTY WYTWORZONE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 36 MEBLE; WYROBY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 37 SUROWCE WTÓRNE
SEKCJA E ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA
- 40 ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA
- 41 WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY
SEKCJA F ROBOTY BUDOWLANE
- 45 ROBOTY BUDOWLANE
SEKCJA G USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
- 50 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- 51 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYŁACZENIEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI
- 52 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI I PALIW; NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
SEKCJA H USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE
- 55 USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE
SEKCJA I USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI
- 60 USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO
- 61 USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO
- 62 USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO
- 63 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI TURYSTYCZNE
- 64 USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
SEKCJA J USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
- 65 USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNO-RENTOWYCH
- 66 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
- 67 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI
SEKCJA K USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- 70 USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
- 71 USŁUGI WYNAJMU LUB DZIERŻAWY MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
- 72 USŁUGI INFORMATYCZNE
- 73 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE
- 74 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE
SEKCJA L USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
- 75 USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
SEKCJA M USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
- 80 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
SEKCJA N USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
- 85 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
SEKCJA O USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE
- 90 USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ GOSPODAROWANIA ODPADAMI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
- 91 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 92 USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
- 93 USŁUGI POZOSTAŁE
SEKCJA P USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
- 95 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
- 96 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY
- 97 RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY
SEKCJA Q USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
- 99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
PKWiU kalamazoo.pl
kontakt: info@kalamazoo.pl
Polska klasyfikacja wyrobów i usług
wygenerowano w: 0.0133 sec.